Informacje RODO

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). [RODO w gov.pl]

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Communità Regina della Pace (dalej Stowarzyszenie) z siedzibą i adresem w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 6.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach Stowarzyszenia, możesz się skontaktować z przedstawicielem Stowarzyszenia, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: [email protected]

Skąd Stowarzyszenie ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas uzupełnia jednego z furmularzy kontaktowych lub w wyniku Twojej aktywności w serwisach Stowarzyszenia. Informacje o Tobie pochodzą także z gromadzonych przez Stowarzyszenie plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników serwisów, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z serwisów Stowarzyszenia, oraz kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania serwisów Stowarzyszenia, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, monitorować Twoją aktywność w tych serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego.

Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań, ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Stowarzyszenia i naszych Partnerów („Partnerzy”), których lista znajduje się tutaj, udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych [dowiedz się więcej].

Stowarzyszenie jest uprawnione do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu świadczenia usług), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników, prowadzenie badań i analiz, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. [dowiedz się więcej]. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany/a. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [dowiedz się więcej].

Partnerzy, jako odrębni od Stowarzyszenie administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz podać Stowarzyszeniu swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych może uniemożliwić zrealizowanie usługi na Twoją rzecz, w szczególności na udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane przez formularze kontaktowe.

Jakie masz uprawnienia wobec Stowarzyszenia w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Stowarzyszenia: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Stowarzyszeniu sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Stowarzyszeniu ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Stowarzyszenie udostępnia Twoje dane osobowe?

Stowarzyszenie, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających Stowarzyszenie, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach Stowarzyszenia robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Stowarzyszenie może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

Jak długo Stowarzyszenie przechowuje Twoje dane osobowe?

Stowarzyszenie przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, Stowarzyszenie przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

Stowarzyszenie przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Stowarzyszenie przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Czy Stowarzyszenie przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Stowarzyszenei nie przekazuje danych użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Stowarzyszenie profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Na podstawie monitorowania Twojej aktywności w serwisach Stowarzyszenia wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

optymalizacja serwisów (m. in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników;
rekomendowanie treści zgodnych z Twoim profilem oglądalności;
emisja reklam skierowanych do grup odbiorców, do których zostałeś zakwalifikowany;
rekomendowanie ofert dopasowanych do Twojego profilu oglądalności i zachowań.

Nie wykorzystujemy jednak tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie, które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa.