Kibeho (Rwanda)

Sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho z ołtarzem Światło Pojednania i Pokoju.

Druga afrykańska Gwiazda świeci w Rwandzie, miejscu naznaczonym wojną i śmiercią, ale przede wszystkim pobłogosławionym objawieniami Matki Bożej. W Kaplicy Wieczystej Adoracji przy Sanktuarium Maryi Matki Słowa trwa już modlitwa adoracyjna w intencji pokoju.

Rwanda znana jest jako kraj tysiąca wzgórz ze względu na naturalne piękno krajobrazu, którego cechą charakterystyczną są liczne łagodnie falujące wzniesienia. Jest to kraj o bogatej kulturze oraz bujnej przyrodzie. Jego historia naznaczona jest jednak boleśnie nienawiścią międzyplemienną, która doprowadziła do tragicznego ludobójstwa w 1994 roku.

Cofnijmy się jednak o kilka lat wstecz. Między rokiem 1981 i 1989, Kibeho, wioska w południowej Rwandzie, była świadkiem fenomenu, który przyciągnął uwagę nie tylko szerokich rzesz zwykłych obywateli, ale również władz kościelnych. Trzy dziewczęta, uczennice szkoły Kibeho College, twierdziły, iż ukazuje im się Matka Boża. Po dokonaniu skrupulatnego badania, Kościół Katolicki w 2001 roku oficjalnie uznał wizje Alphonsine, Nathalie oraz Marie-Claire jako autentyczne. Przesłanie Matki Bożej z Kibeho, która sama poprosiła, by nazywać ją „Matką Słowa”, było bardzo czytelne. Obnażając dramatyczny stan moralny ludzkości, który doprowadzał Maryję do płaczu, wzywa ono do żalu za grzechy i nawrócenia. W sposób dobitny przypomina zbawczy sens cierpienia w życiu ludzkim. Maryja powiedziała do Nathalie 15 maja 1982 roku: „Nikt nie wchodzi do nieba bez cierpienia”. Kiedy indziej powiedziała: „Dziecko Maryi nie odrzuca cierpienia”. Ponad to, przesłanie z Kibeho wskazuje na modlitwę i umartwienie jako środki osobistego nawrócenia oraz jako sposób wyjednywania go dla innych. Jeśli chodzi o nabożeństwa, Matka Boża poprosiła o odnowę modlitwy tzw. Różańca Siedmiu Boleści, obiecując, że pomoże ona w osiągnięciu autentycznego żalu za grzechy.

W odpowiedzi na wezwanie Maryi, w miejscu objawień została wzniesiona kaplica, a później, stopniowo powstało Sanktuarium Matki Słowa. Jego poświęcenie oraz oficjalna inauguracja nastąpiły w 2003 roku. Zgodnie z życzeniem Jego Ekscelencji Augustina Misago, Biskupa Gikongoro, wyrażonym w jego Deklaracji zawierającej ostateczną opinię w sprawie „Objawień w Kibeho”, jest ono wezwane by stać się miejscem modlitwy dla poszukujących Boga, dla tych, którzy przybywać będą by prosić o łaskę nawrócenia, by ofiarować swoje intencje jako zadośćuczynienie za grzechy świata. Jest również wezwane do promowania pojednania między osobami, wspólnotami oraz narodami.

Zważywszy na charakter miejsca, nasze Stowarzyszenie chętnie przyjęło propozycję Rektora Sanktuarium w Kibeho księdza Zbigniewa Pawłowskiego, by wspólnie utworzyć Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój w ramach projektu „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Fundamentem powstającego centrum duchowości będzie Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju i posługa sakramentu pojednania. W tym celu Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” pragnie przekazać dla Sanktuarium w Kibeho Ołtarz Adoracji, który obecnie jest na etapie wykonania w polskiej pracowni „Drapikowski Studio”, prowadzonej przez gdańskich artystów, Mariusza i Kamila Drapikowskich.

Ołtarz ten, noszący nazwę „Światło Pojednania i Pokoju”, będzie miał formę tryptyku. Podobnie jak pozostałe realizacje wykonane w gdańskiej pracowni Drapikowskich, charakteryzował się on będzie bogatą symboliką biblijną oraz duchową. Warto przyjrzeć się jej kilku przykładom, co pomoże uchwycić głębokie treści zawarte w tym dziele artystycznym.

„Punkt wyjścia” stanowi Księga Apokalipsy. Wizja Niebiańskiej Jerozolimy – miasto o 12 bramach jest symbolicznie przedstawione w formie kwadratu. Ten kształt ołtarza wyraźnie nawiązujące do kształtu murów otaczających Jerozolimę. Na każdym z jego boków znajdują się 3 bramy, opisane w ostatniej Księdze Pisma Świętego jako „perły”. Odzwierciedleniem artystycznym tego obrazu w ołtarzu są perły ukształtowane w znak krzyża.

Na skrzydłach Tryptyku zaprezentowane są w formie płaskorzeźb tajemnice Różańca Siedmiu Boleści Maryi. W jego górnej części ukazany jest Tron Łaski: Bóg Ojciec podtrzymujący ciało swojego Syna po zdjęciu z krzyża. Na dole odnajdujemy ślady Czterech Jeźdźców Apokalipsy. W centrum przedstawione są wraz z relikwiami, postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna oraz św. Jan Paweł II. Świadectwo ich życia przypomniało światu, że najłatwiejszą, najkrótszą oraz najpewniejszą drogą do Chrystusa jest Maryja oraz że jedynie w świetle Miłości Miłosiernej Jezusa możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.

W centralnym miejscu otwartego Tryptyku ukazuje się Gorejący Krzew. Jaśnieje w nim monstrancja w kształcie Maryi tulącej Syna – Eucharystycznego Jezusa. Mamy tu zatem do czynienia z dwoma lejtmotywami Gwiazd w Koronie Maryi: Maryja, Matka Boga oraz Światło, Jezus Chrystus. Szata Matki Bożej w całości utkana jest z kwiatów. Jest to nawiązanie do wizji, którą otrzymały widzące dziewczęta w 1982 roku. Zobaczyły one wtedy ogród, w którym część kwiatów była pięknych i świeżych, a część uwiędłych. Matka Boża wyjaśniła im, że świeże kwiaty symbolizują ludzi, których serca zwrócone są ku Bogu, natomiast kwiaty uwiędłe oznaczają tych, których serca skłaniają się ku rzeczom ziemskim, zwłaszcza ku pieniądzom. Maryja poprosiła widzące, by podlewały ten ogród, który tym bardziej się powiększał, im więcej było nawróceń.

Natomiast Gorejący Krzew interpretowany jest na różne sposoby. Jest on obrazem obecności Bożej (starotestamentalna historia Mojżesza i Gorejącego Krzewu), lecz może on być również metaforą maryjną. Płonący, lecz nie spalający się Krzew widziany jest w tej perspektywie jako symbol Dziewiczego Macierzyństwa Maryi, Matki i Dziewicy. Warto dodać, że figuratywna zapowiedź dziewiczego macierzyństwa Maryi Panny, jako motyw ikonograficzny, pojawiła się w sztuce już wiele wieków temu. Za przykład posłużyć może tryptyk francuskiego, XV-wiecznego malarza Nicolasa Froment, zatytułowany Płonący krzew. Wykonany on został w 1476 roku, a znajduje się w katedrze Najświętszego Zbawiciela w Aix-en-Provence (Francja).
I w końcu zwrócić należy uwagę na symbole rwandyjskie, które znajdują się w górnej części ołtarza. „Unoszą się” one w pewnym sensie ku niebu, w kształcie linii elektrokardiogramu, symbolizując bijące w rytm modlitwy serce.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować tym, którzy wspierali dotychczas duchowo bądź materialnie dzieło 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju oraz gorąco zapraszamy wszystkich do podjęcia działań na rzecz pokoju na miarę swoich możliwości. Każda forma wsparcia jest ogromnie cenna. W tej intencji ofiarować można Komunię Świętą, Adorację Najświętszego Sakramentu lub odmówić różaniec. Nawet nie wychodząc z domu, ofiarować można swoje cierpienia w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy również do kontaktu z nami pod adresem: [email protected]

Sanktuarium Matki Bożej Słowa, Kibeho

Lokalizacja

31.05.2018

Data powstania