Blog

MODLITWY O POKÓJ

MODLITWY O POKÓJ

Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do modlitwy o pokój na świecie: “Chciałbym prosić Boga, abyśmy my, chrześcijanie, bracia wyznający inne religie, każdy mężczyzna i kobieta dobrej woli wołali z mocą: przemoc i wojna nigdy nie są drogą do pokoju! “Niech ucichnie szczęk broni! Wojna oznacza zawsze klęskę pokoju, jest zawsze porażką dla ludzkości”.

Włączmy się i my do tej prośby Papieża.

MODLITWA O POKÓJ ŚW. FRANCISZKA

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając   otrzymujemy;
wybaczając   zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie
dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na prawdę Twojego istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
ogarniających cały świat.
Amen.

Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii

Boże Miłosierdzia,
Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii.
Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy.
Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych.
Daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii.
Przemień serca tych, którzy chwycili za broń;
I chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju.
Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc i aby szukali pojednania ze swoimi wrogami.
Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu syryjskiego;
I daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na sprawiedliwości.
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata.
Amen.

Modlitwa brata Aloisa za mieszkańców Syrii i o pokój na świecie

Boże pełen miłości, jesteśmy wstrząśnięci przemocą w Syrii i w innych częściach świata. Zwracamy się więc do Ciebie; Ty nie pozwalasz nam popaść w rozpacz. Dzięki Tobie rozumiemy, że nasza modlitwa i nasze współczucie liczą się. Bądź blisko tych, którzy cierpią i poślij Ducha Świętego, aby natchnął wszystkich ludzi do podejmowania czynów pokoju.

MODLITWA O POKÓJ NA ŚWIECIE.

O Boże Wielkiego Miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto cała ludzkość woła codziennie z otchłani nędzy swojej do Miłosierdzia Twojego, do litości Twojej o pokój na świecie. Boże Miłosierny, bardzo prosimy Ciebie, wołamy codziennie potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, bardzo prosimy nie odrzucaj modlitwy naszej i mojej i wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, dla ludzi i aniołów, który znasz na wskroś nędze naszą i wiesz o wszystkich naszych grzechach, że o własnych siłach wznieś się do Ciebie Panie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię błagamy: bardzo prosimy, prowadź nas i uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie Miłosierdzie Swoje, żebyśmy wiernie pełnili wole Twoją w życiu codziennym względem bliźnich i modlili się codziennie o pokój na świecie, o nawrócenie całego świata, o nawrócenie ludzi na właściwe tory, którą nam wskazuje
Jezus Chrystusa o trzech promieniach. Modlimy się codziennie i w śmierci godzinie, żeby dusza nasza została powołana do Nieba Wiecznego dzisiaj. Bardzo prosimy niech nas osłania wszechmoc Miłosiernego Serca Twego, przed pociskami nieprzyjaciół naszych wrogów, naszego zbawienia, żebyśmy z ufnością jako dzieci Twoje, prześlij przez most i przygotowali się, na dni ostateczne i osiągnęli promień niebieski, który to dzień Tobie Ojcze jest wiadomy. Spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa Chrystusa. Pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus Chrystus jest światłością świata i naszą, który prowadzi nas do celu. Przez Jego Miłosierne Serce, przechodzimy jak przez otwartą bramę
do Nieba Wiecznego i do Własnego Królestwa Niebieskiego na ziemi dzisiaj.
Amen.

Modlitwa o pokój

Boże, pokój dałeś moim dniom,
Pokoju udziel także nocom!
Gdziekolwiek idę po ścieżkach świata,
Niech moje drogi będą proste,
Bo Ty, o Boże, czynisz dla mnie pokój!
Gdy mówię, nie pozwól na oszczerstwa!
Gdy głoduję, nie pozwól, bym szemrał!
Gdy jestem syty, nie pozwól popaść w pychę!
Całymi dniami wzywam Ciebie,
Panie,
Który nie masz żadnego Pana.

 Modlitwa o pokój Tomasza Mertona

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego,
Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów,
którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla
błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do
Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym
zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego
imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.
Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że
zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla
pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam,
jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas
niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką
i błogosławieństwem: gdybyś, bowiem nie zostawił nam
światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas
wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak
czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą
i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej

Panie Jezu, Ty w noc przed swoją męką obiecałeś uczniom pokój, którego świat dać nie może. Prosimy Cię za wszystkie strony konfliktu w Ziemi Świętej. Choć wielu jej mieszkańców Cię nie zna i nie chce poznać, spraw, by odważyli się porzucić logikę przemocy. Dodaj im sił, by potrafili przebaczyć, nawet, jeśli wydaje się im, że doznali większych krzywd niż ich wrogowie. Niech wytrwale szukają rozwiązania trudnych problemów na drodze rokowań.
Wlej też otuchę w serca wszystkich pokrzywdzonych. Otrzyj ich łzy, przywróć radość i wewnętrzny spokój. Spraw, by jak najszybciej, po dniach strachu, znów nadeszły dla nich dni pokoju. A jeśli taka Twoja wola, niech dzięki Twojej łasce dojdą do poznania Ciebie, który możesz uleczyć nawet najcięższe rany. Amen.

Jan Paweł II – Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie – 7 maja 2001 — Kunejtra

«Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5, 9). Z tego miejsca, tak bardzo zrujnowanego przez wojnę, pragnę wznieść serce i głos w modlitwie o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Prawdziwy pokój jest darem Bożym. Abyśmy mogli otworzyć się na ten dar, potrzebne jest nawrócenie serca oraz sumienie posłuszne Jego Prawu. Zasmucony wiadomościami o walkach i ofiarach śmiertelnych, jakie nawet dzisiaj docierają z Gazy,
modlę się jeszcze goręcej.

Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci,
z wdzięcznym sercem modlimy się dziś do Ciebie
na tej ziemi, po której chodził niegdyś św. Paweł.
Narodom głosił on prawdę, że Bóg w Chrystusie
jedna świat ze sobą (por. 2 Kor 5, 19).
Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich ludzi,
gdy wzywasz ich, by szli ścieżką pojednania i pokoju
i byli miłosierni, jak Ty jesteś miłosierny.
Panie, Ty kierujesz słowa pokoju do swego ludu
i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca  (por. Ps 85 [84], 9).
Modlimy się do Ciebie za ludy Bliskiego Wschodu.
Pomóż im obalić mury wrogości i podziałów
i budować wspólnie świat sprawiedliwy i solidarny.
Panie, Ty stwarzasz nowe niebo i nową ziemię  (por. Iz 65, 17).
Tobie zawierzamy młodych tej ziemi.
W swych sercach tęsknią oni za jaśniejszą przyszłością;
spraw, aby jeszcze mocniej pragnęli być ludźmi pokoju
i zwiastunami nowej nadziei dla swoich narodów.
Ojcze, Ty sprawiasz, że sprawiedliwość wyrasta z ziemi (por. Iz 45, 8).
Modlimy się za przywódców państwowych tego regionu,
aby usilnie starali się zaspokoić
słuszne pragnienia swoich narodów
i uczyć młodzież dróg sprawiedliwości i pokoju.
Natchnij ich, aby zabiegali ofiarnie o wspólne dobro,
szanowali niezbywalną godność każdego człowieka
i podstawowe prawa, których źródłem jest
obraz i podobieństwo Stwórcy,
wpisane w naturę każdej ludzkiej istoty.
Modlimy się zwłaszcza za przywódców szlachetnej Syrii.
Obdarz ich mądrością, dalekowzrocznością i wytrwałością;
niech nigdy nie poddadzą się zniechęceniu,
spełniając trudne zadanie budowy trwałego pokoju,
jakiego pragnie gorąco ich naród.
Ojcze niebieski,
w tym miejscu, które widziało nawrócenie apostoła Pawła,
modlimy się za wszystkich, który wierzą
w Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Kieruj ich krokami w prawdzie i miłości.
Niech stanowią jedno, jak Ty jesteś jednym
z Synem i Duchem Świętym.
Niech dają świadectwo o pokoju,
który przewyższa wszelki umysł (por. Flp 4, 7)
i o światłości, która zwycięża mroki wrogości,
grzechu i śmierci.
Panie nieba i ziemi, Stwórco jednej ludzkiej rodziny,
modlimy się za wyznawców wszystkich religii.
Niech szukają Twej woli w modlitwie i czystości serca;
niech oddają Ci chwałę i wielbią Twoje święte Imię.
Pomóż im odnaleźć w Tobie moc,
która pozwoli im przezwyciężyć lęk i nieufność,
wzrastać w przyjaźni i współistnieć w zgodzie.
Miłosierny Ojcze,
niech wszyscy wierzący mają odwagę
przebaczyć sobie nawzajem,
aby zagoiły się rany przeszłości
i dzisiaj nie były już przyczyną dalszych cierpień.
Niech to nastąpi zwłaszcza w Ziemi Świętej,
którą pobłogosławiłeś licznymi znakami swej Opatrzności
i w której objawiłeś się jako Bóg miłości.
Matce Jezusa, błogosławionej Maryi Pannie,
zawierzamy mieszkańców tego kraju,
w którym niegdyś żył Jezus.
Za Jej przykładem niech słuchają słowa Bożego
i okazują szacunek i współczucie innym,
zwłaszcza tym, którzy różnią się od nich.
Niech starają się zachować jedność serc i umysłów,
pracując dla świata,
który będzie prawdziwym domem wszystkich narodów!
Salam! Salam! Salam!
Amen!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *